برای ما بنویسید

اگر کتابی را خیلی دوست دارید یا حس می‌کنید خواندنش به دیگران هم حس خوبی می‌دهد برای ما درباره‌اش بنویسید. اگر کتابی را خوانده‌اید و نقدی بر آن دارید برای ما بنویسید. اگر حتی دوست دارید ترجمه کنید برای ما ترجمۀ خودتان را بفرستید. شما هم عضوی از تحریریۀ ۳۰بوک هستید.