آرشیو ماهانه

تیر ۱۳۹۹

بچسب بهش ولش نکن

کارلی:«می‌دونی راز زندگی چیه؟» میچ: «نه، چیه؟» کارلی: «این (یکی از انگشتانش را نگه می‌دارد).» میچ: «انگشتت؟»…