آرشیو ماهانه

مرداد ۱۳۹۹

فلسفیدن با تئاتر

صحبت از تئاتر که در میان باشد حتما رد پایی از فلسفه نیز در آن حوالی پیدا خواهد شد. تئاتر و فلسفه از همان ابتدای…