آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۹۹

دینامیتی به نام نیچه

شاید اگر نیمی از توجهی که نیچه بعد از مرگش دریافت کرد در زمان حیاتش به دست می‌آورد این چنین کارش به جنون نمی‌کشید.…