خشکسالی و دروغ

گفتم: «بالاخره كه فراموشش می‌كنی. روزگار همين‌طور نمی‌ماند.» نفس عميقی كشيد و گفت: «ياد بعضی از آدم‌ها هيچ‌وقت…