خشکسالی و دروغ

گفتم: «بالاخره كه فراموشش می‌كنی. روزگار همين‌طور نمی‌ماند.» نفس عميقی كشيد و گفت: «ياد بعضی از آدم‌ها هيچ‌وقت…

ترانۀ عناصر اربعه

ادبیات مجارستان با وجود آنکه تا قرن‌ها به چشم اهالی ادب کشورهای اروپایی و همچنین دنیا نیامده بود، اما به مدد موج…