تا کِی برادرکشی؟

نیکوس کازانتزاکیس هیچ‌وقت برندهٔ نوبل نشد اما برای آن‌که نامش در ادبیات جهان ماندگار شود نیازی هم به این تجملات

من مضطرب را بشناس!

اضطراب و نگرانی همزاد تکنولوژی است؛ یعنی همزمان با آن‌که زندگی‌هایمان روی دور تند افتاد و برای انجام هر کاری چند