مروری بر دسته‌بندی

فراتر از کتاب

مصدق؛ تبعیدی ابدی

این جا فقط آرزوها نیستند که ناکام می‌مانند، وصیت‌ها هم کامیاب نمی‌شوند. زندگی و مرگ محمد مصدق نمونه هر دوی این‌ها