مرور برچسب

نشر بیدگل

ترانۀ عناصر اربعه

ادبیات مجارستان با وجود آنکه تا قرن‌ها به چشم اهالی ادب کشورهای اروپایی و همچنین دنیا نیامده بود، اما به مدد موج…

دست آخر آقای بکت

روشن است که «پایان» به چه معناست. انتهای یک جریان، یک اتفاق و یا هرچیز دیگر. اما معنای پایان برای ساموئل بکت، یا…

چاقو به مثابه قلم

با مجموعه مطالعات اجرای نشر بیدگل که آشنا هستید؟ مجموعه‌ای از کتاب‌هایی در زمینه اجرا و مهارت‌های عملی تئاتر در…