مرور برچسب

نشر کتاب پارسه

چنین گفت ویل دورانت

ویل دورانت نویسنده، فیلسوف و تاریخ نگار مشهور آمریکایی‌ و نگارنده‌ی کتاب مهم تاریخ تمدن است که ما تا به امروز…

پا توی کفش پوتین

زمانی تیموتی اسنایدر کتاب استبداد را در هشدار به روی کار آمدن دونالد ترامپ نوشت. حالا اما این بار به روسیه و نقشش…