مرور برچسب

نمایشنامه

دست آخر آقای بکت

روشن است که «پایان» به چه معناست. انتهای یک جریان، یک اتفاق و یا هرچیز دیگر. اما معنای پایان برای ساموئل بکت، یا…